Algemene voorwaarden

1. Aanbieding/offerte

Alle offertes/aanbiedingen van ‘t Hekeltje B.V., verder te noemen ‘verkoper’, zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod c.q. offerte kan door verkoper plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding door de wederpartij, verder te noemen ‘koper’.
 

2. Wijziging in de opdracht

Wijzigingen van reeds verstrekte opdrachten moeten door koper tijdig en schriftelijk aan verkoper ter kennis worden gebracht. Verkoper is gerechtigd wijzigingen niet te accepteren. Wijziging in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave ten tijde van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan koper extra in rekening gebracht. Wijziging in de reeds verstrekte opdracht kan tevens wijziging van de eerder overeengekomen levertijd ten gevolge hebben.
 

3. Plaats van levering

Als plaats van levering geldt de plaats waar verkoper zijn beroep of bedrijf uitoefent, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien verzending/transport door verkoper aan/ten behoeve van koper plaatsvindt, vindt dit plaats voor rekening en risico van koper.
 

4. Leveringstermijn

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper verkoper dus schriftelijk in gebreke te stellen.
 

5. Afname

Koper is verplicht de gekochte zaken direct in ontvangst te nemen, zodra verkoper tot levering in staat is. Indien als gevolg van niet afname van de zaken deze geheel of gedeeltelijk door verkoper moeten worden opgeslagen, dan is deze gerechtigd de noodzakelijke opslagkosten aan koper in rekening te brengen. Niet afname schort de betalingsverplichting van koper niet op.
 

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de door verkoper geleverde zaken blijft bij verkoper en gaat eerst over op koper op de dag waarop de verschuldigde koopprijs en eventueel verschuldigde rente en kosten en een eventueel door koper verschuldigde schadevergoeding ter zake van de betreffende levering te zijn voldaan.
 

7. Betaling

Alle betalingen dienen contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen, zonder aftrek van enige korting. Verkoper is gerechtigd de aflevering van de zaken op te schorten indien geen contante betaling plaatsvindt dan wel indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat contante betaling zal uitblijven. Bij levering zonder contante betaling dan wel bij het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is koper aan verkoper de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Alle redelijke buitengerechtelijke kosten, die verkoper moet maken om tot invordering van het door koper verschuldigde te komen, zijn voor rekening van koper. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, degressief verlopend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, een en ander met een minimum van EUR 100,=
 

8. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door verkoper gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief transportkosten, montagekosten en brandstoffen voorzover van toepassing.
 

9. Reclame

Koper heeft de plicht de ontvangen zaken dadelijk te controleren en zichtbare gebreken onmiddellijk te melden. Niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden gemeld te worden. Bij niet nakoming van deze verplichting vervalt het recht van koper zich op een gebrekkige levering te beroepen. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. Ingeval van twijfel zal de wederpartij hebben te bewijzen dat dit het geval is.
 

10. Annulering/ontbinding

Annulering/ontbinding van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij wederzijds goedvinden van beide partijen dan wel bij een zodanige tekortkoming dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Indien koper de overeenkomst ontbindt/annuleert en voormelde situaties niet van toepassing zijn, is hij gehouden alle door koper terzake gemaakte kosten c.q. gederfde winst te vergoeden, onverminderd het recht van verkoper om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
 

11. Overmacht

Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien verkoper redelijkerwijs niet in staat is vervangende zaken te leveren en de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is dermate lang duurt, kan koper niet langer aan deze overeenkomst gebonden worden geacht en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, storm of brand, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van verkoper als bij toeleveranciers. Verkoper heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.
 

12. Huur/algemeen

Ingeval van verhuur van roerende zaken gelden ook de hierboven genoemde artikelen voorzover in het hier onderstaande dan wel in een schriftelijke overeenkomst hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken. Verkoper zal verder worden aangemerkt als verhuurder en koper als huurder.
 

13. Huur/algemene verplichtingen huurder

a)  Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Hij verklaart deze in goede staat te hebben ontvangen, deze in deze staat te houden en aldus na afloop van de huur weer op te leveren. Ingeval de zaken door verhuurder volgens de overeenkomst worden opgehaald, dient huurder deze zaken op een zorgvuldige wijze te bewaren en daartoe op een veilige plaats op te slaan totdat de zaken door verhuurder zijn opgehaald. Huurder dient de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen en geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen. Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van verhuurder buiten het perceel, waarin de zaken volgens de overeenkomst zijn geplaatst.
b)  Huurder dient verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen.
c)  Onderverhuur, beschikbaarstelling en ingebruikgeving aan derden is uitsluitend mogelijk na toestemming van verhuurder.
 

14. Huur/waarborgsom

Verhuurder kan aan huurder, voordat deze de gehuurde zaken in ontvangst neemt, een door haar vast te stellen waarborgsom in rekening brengen. Verhuurder heeft het recht vervallen huurtermijnen, voorzover nog niet voldaan, te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en reiniging. Verhuurder is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan, aan huurder terug te geven.
 

15. Huur/mededelingsverplichtingen huurder

Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende zaken of op de onderhavige gehuurde zaken, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van verhuurder dreigen te worden geschaad, alsmede ingeval van fai1lissement, aanvraag tot surséance van betaling, onder curatele stelling en verhuizing van huurder. Huurder is verplicht om de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld in te lichten over en inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.
 

16. Huur/risico en aansprakelijkheid

Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde.
 

17. Huur/schade en gebreken

a)  Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht.
b)  Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
c)  Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder, voorzover mogelijk, recht op vervanging van de betreffende zaken gedurende de verdere duur van de overeenkomst.
 

18. Huur/transport en montage gehuurde

Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen de gehuurde zaken door de huurder worden gehaald en door de huurder weer worden teruggebracht. Kosten van het vervoer zijn voor de huurder. De huurovereenkomst gaat in zodra de zaken het bedrijf van verhuurder hebben verlaten – Huurprijzen zijn exclusief montage en demontage, tenzij anders overeengekomen. Montage en demontage geschiedt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens huurder. Indien montage of demontage plaatsvindt door verhuurder, zullen de hieraan verbonden kosten geen deel uitmaken van de eigenlijke huurprijs en afzonderlijk aan huurder in rekening worden gebracht.
 

19. Huur/einde huurovereenkomst

Bij beëindiging van de huurovereenkomst zullen de gehuurde zaken in dezelfde staat waarin deze zijn verstrekt en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Huurder is verplicht na ommekomst van de huurperiode de gehuurde zaken dadelijk weer ter beschikking te stellen van verhuurder. Indien huurder niet aan deze verplichting voldoet, is verhuurder gerechtigd voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de zaken niet bij verhuurder zijn afgeleverd bij wege van schadevergoeding de overeengekomen daghuurtermijn aan huurder in rekening te brengen. Bij het retour leveren van de roerende zaken, in verband met breuken en verschillen in aantallen, zijn de ‘magazijn’tellingen van verhuurder bindend. Indien bij het retour brengen blijkt, dat de zaken gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder de zaken niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de huurder de hieraan verbonden kosten in rekening te brengen.